شما میتوانید با استفاده از کد پیگری خود که هنگام ثبت نام، از طریق پیامک دریافت کردید وضعیت خود در این طرح استعلام کنید.