شما از نظر مالی اسپانسر ما نمی‌شوید. به واسطه خدمات و محصولاتی که دارید میتوانید در طرح خانه های صد متری به ما کمک کنید و نامتان در این طرح ماندگار خواهد شد.