• واریز وجه به معنای ثبت نام قطعی در کلاس می باشد.
  • در صورت انصراف از دوره قبل از شروع کلاس ها ده درصد مبلغ کسر و الباقی برگردانده می شود.
  • در صورت اعمال پروتکل های بهداشتی و تعطیلی عمومی کلاس های جبرابی برگزار می شود.
  • رعایت کلیه موازین اسلامی در زمان حضور در کلاس ها الزامی می باشد.